Tokyo-Chutei-Iki

Mizutani Akira (baritone sax, vocals); Ishikawa Shunosuke, Nagano Jiroh, Tsuruta Junichi, Machida Chouemon, Tsutsui Yoichi, Yamamoto Masato, Shirasaka Tsutomu, Taguchi Kazuhiko (baritone sax).

za  10 juli 2010
01:00 - 01:45
Harlem Indoor