White House Orchestra

zo  15 juli 1990
18:15 - 19:00
Entree