White House Orchestra

zo  15 juli 1990
17:15 - 18:00
Entree